Xin đề bằng cách cầu cơ khá phức tạp nhưng hiệu quả cao

Xin đề bằng cách cầu cơ khá phức tạp nhưng hiệu quả cao