Cách giải đen lô đề bằng bố thí hoặc đãi tiệc

Cách giải đen lô đề bằng bố thí hoặc đãi tiệc